HABERLER

YÖNETMELİKLER

GENÇLİK KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
Madde 1. Amaç ve Kapsam:
Toplumumuzun geleceğini oluşturan ve temsil eden gençlerimizin, dernek faaliyetleri içersinde, yaratıcı ve dinamik güçlerinin öne çıkarılması,  Yönetim Kurulları ile diyalog ve işbirliği içersinde ortak çalışma zemininin oluşturulması, yapılacak faaliyetlerde disiplin ve düzenin temin edilmesi, binlerce yıllık temeli olan Xabze (KHABZE) kurallarının gençlerimiz tarafından daha iyi anlaşılması, benimsenmesi, yaşatılması, ilişkilerde, çalışmalarda Xabze’ye dayalı ilke ve prensiplerin uygulanması.
Madde 2-GENÇ ‘in tanımı.
Derneğimiz üyesi, 18 yaşını bitiren ve 30 yaşından gün almamış bireyler bu kapsamdadır.
Madde 3- Yukarıda verilen yaş sınırları arasında kalan gençler, kendi aralarında ve yönetimle birlikte amaç ve hareket birliliğinin sağlanabilmesi (için) ve gençlik  örgütünü temsil etmek üzere, 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan GENÇLİK KOMİSYONU’nu seçimle belirlerler.
Madde 4- Gençler derneğin normal kongresinin yapılması ve yönetim kurulu oluşturulmasından itibaren en geç bir ay içerisinde kendi aralarında Gençlik Komisyonu Başkan ve üyelerini seçerek göreve başlatırlar.
Madde  5.  Olağan (Normal) dernek kongreleri, Tüzük gereği iki yılda bir yapılmaktadır.
Ancak gençlerin eğitim, (ve) yaş durumları ve hareketlilikleri dikkate alınarak, gençlik komisyonu seçimlerinin  yılda bir yapılarak,  bir yıllık süre için görevlendirmeleri gerekir.
Madde 6- Seçilen Gençlik Komisyonu, dernek yönetim kuruluna paralel olarak çalışma dönemine ait faaliyet raporunu hazırlayarak yönetime sunarlar. yönetim kurulu da kendi faaliyet programıyla birlikte derneğin dönemsel veya yıllık faaliyet programını hazırlayarak kamuoyuna duyurur. Genel Program hazırlıklarına, gençlik komisyonu  da katılır ve dönemsel programların bütünlüğü sağlanır.
Madde 7- Gençlik Komisyonu, faaliyet dönemiyle sınırlı olarak bir başkan, başkan vekili ve muhasip üyeyi seçer. Herhangi bir nedenle dönemi bitmeden başkanın ayrılması veya başkanlığın boşalması durumunda, gençlik komisyonu, asil ve yedek üyelerinin oylarıyla kendi aralarından yeni bir başkanı seçerler. Veya başkan vekili göreve devam eder.
Madde 8- Dernek Yönetim kurulu toplantılarına, gençlik komisyonu başkanı veya gençlik komisyonu’nun seçeceği bir temsilci katılır. Ancak yasa ve tüzük hükümleri gereği toplantı ve tartışmalara katılan bu başkan veya temsilcinin oy kullanma hakkı yoktur.
Madde 9- Gençlik Komisyonu’nun Çalışma Esasları:
Gençlik komisyonu yıllık dönem içerisinde yapacağı çalışmaları aşağıdaki esaslar dahilinde gerçekleştirir.
a) Yapılacak faaliyetin niteliği şekli ve günü kamuoyuna yayınlanan ortak programda yer almış olacaktır. Zorunlu hal olmadıkça, dernek yönetim kurulunca onaylanmış ve ilan edilmiş programlar dışında   faaliyet yapılamaz.
b) Yapılacak faaliyetin sadece gençler ve Gençlik Komisyonu ile ilgili olması durumunda, faaliyetin bütün esasları komisyon başkanı tarafından dernek yönetim kuruluna bir rapor halinde  sunulur. Görevliler belirlenir. Çalışmanın yapılacağı yerin, zamanın ve katılım şeklinin belirlenerek derneğin sitesinde ve diğer araçlarla kamuoyuna duyurulması dernek sekretaryasıyla birlikte gerçekleştirilir.
c) Yapılan faaliyet boyunca gerekli disiplinin sağlanması derneğin tüzüksel veya kültürel kişiliğinin korunması programın verimli şekilde uygulanmasının sorumluluğu Gençlik Komisyonunun görevidir
d) Yapılan faaliyetin maddi ve manevi sonuçları, gençlik komisyonu tarafından, muntazam olarak dernek yönetim kuruluna  sunulacaktır.
Madde 10- Gençlik Komisyonu, yapacağı faaliyetler için ihtiyaç duyacağı gelirlerin kaynağını  ve giderlerin, şekli ve amacını, bu amaca ilişkin çalışma ve yazışmaları içerecek şekilde bir dosya ve defter tutar. Bu defter ve dosyada tutulan kayıtlar, bilgi ve belgeler, Dernek yönetim kuruluna bildirilir.
Madde 11- Gençlik Komisyonu, dönemle ilgili harcama ve faaliyetlerini dönem sonunda rapor halinde Dernek yönetim kurulunun onayına sunar. Aynı zamanda bir sonraki yılın faaliyet programını da hazırlayarak önce gençlik genel kuruluna, daha sonra da dernek yönetim kurulunun onayına sunulur.
Dernek yönetim kurulu da, genel kurula sunacağı rapor ve programlarda gençlik komisyonunun, program ve raporlarına yer vererek kongre üyelerine  sunar.
Madde 12- Gençlik komisyonu, gerek faaliyet esnasında veya faaliyet sonucunda dernek ile ilgili düzenin, temizliğin sağlanmasına, demirbaş eşyalarının korunmasına ve çalışma esnasında görev disiplininin uygulanmasına azami derecede dikkat eder ve bunların sorumluluğunu taşır.
Madde 13- Derneğimiz, gerek faaliyetleriyle, gerek faaliyet yerleriyle, gerekse, toplumla olan ilişkileriyle ele alındığında bir eğitim ve uygulama yeri olduğu gerçeğiyle hareket edilerek;
a) Gençlerimizin her türlü faaliyetin yapılması sırasında ve günlük toplantılar esnasında KHABZE (xabze) kurallarının öngördüğü ilkeleri bilmek, anlamak ve uygulamak durumundadırlar.
b) Dernek dahilinde veya dışarıda, düğün, zekhes (zexes), toplantı, misafir karşılama-uğurlama veya diğer etkinliklerde,  toplu veya bireysel (Büyük-küçük, Kız-erkek) ilişkilerinde, Xabze kurallarının bilinmesi ve uygulanması, Kültürel varlığımızın temelidir. Bu nedenle uyulması ve uygulanması şarttır.
c) Dernek içinde veya dışında, gerçekleştirilen etkinliklerle birlikte veya ayrı organizasyonlarla, kültürümüzü tanıtıcı ve dernek bütçesine katkı sağlamak amaçlı, kermes, hediyelik eşya satışı, kitap CD ve DVD satışı gibi faaliyetlerde görev ve sorumluluk alır.
d) Dernek binası toplumca yadırganacak şekilde asla kullanılmayacaktır. Bina dahilinde toplumu rahatsız edici ve Xebze ye aykırı davranış ve eylemlere, başta gençlik komisyonu  ve dernek yönetimince izin verilmez.
Madde 14-Dernek Yönetim Kurulu ile ilişkiler:
Dernek yönetim kurulu ile gençlik komisyonu  arasındaki ilişkiler aşağıdaki şekilde düzenlenir.
a) Yıllık faaliyet programları, gençlik komisyonu ve dernek yönetim kurulu tarafından ortak  çalışma ile hazırlanır ve kamuoyuna  duyurulur.
b) Dernek yönetim kurulundan bir üye, gençlik komisyonu ile fikir ve faaliyet birliğini ve koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilir. Gençlik komisyonu koordinatör üye ile işbirliği yapar.
c) Dernek yönetim kurulu toplantılarına  gençlik komisyonu başkanı veya seçilen bir temsilci her zaman katılabilir.
d) Dernek yönetim kurulu ile gençlik komisyonu arasında çıkabilecek herhangi bir ihtilaf, kamuoyuna yansıtılmaksızın, KHABZE kuralları uygulanarak süratle çözülür. Aksi halde Dernek Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar uygulanır.
.
e) Kültürümüzün temeli, KHABZE (Xabze) kurallarının öngördüğü, DİSİPLİN, TEMİZLİK, DÜRÜSTLÜK, SAYGI ve SEVGİ İlişkilerin sağlıklı yürümesi için olmazsa olmaz  kurallardır.
f) Derneğin üyelerinin olduğu gibi, Gençlik Komisyonu  üyelerinin de, Yasalara, Tüzük hükümlerine veya toplum kuralları (KHABZE) na aykırı davranışlarının tespiti halinde, dernek yönetim kurulu, ilgili yasa ve tüzük hükümlerini işleterek gerekli yaptırımları uygular.
Madde 15- Gerek dernekler kanunu ve gerekse federasyonumuzun ve derneğimizin tüzük hükümleri gereği hiyerarşik olarak derneğin resmi makam ve kamuoyu nezdinde sorumlulukla temsili dernek yönetim kuruluna aittir. Bu nedenle gençlik komisyonu tutum ve davranışlarda bu yasal zorunluluğu anlamak ve uygulamak zorundadır.
Madde 16- Gençlik komisyonu gibi,  Dünya Çerkes Birliği, Kafkas Dernekleri Federasyonu gibi üst kurumlarca yönetim kuruluna verilen veya verilecek olan, toplantı, kongre, konferans, sempozyum gibi çalışma veya görevlerin yerine getirilmesinde, dernek yönetim kurulu ile birlikte sorumluluk almak ve verilecek görevleri başarı ile sonuçlandırmak zorundadır.
Madde 17- Bu yönetmelik hükümleri, dernek yönetim kurulu tarafından, gerektiğinde değiştirilebilir, yeni hükümler eklenebilir veya tamamen iptal edilerek yeniden düzenlenebilir.
Madde  18. – Onsekiz  maddeden oluşan bu yönetmelik, Genel Kurul onayından  itibaren yürürlüğe girer.
H.Yaşar NOGAY           Nihat Yılmaz           Yılmaz  ÖLMEZ            Osman Güdü
Ömer Aytek KURMEL                Hürsen ÖZLÜ

Cevapla

Scroll To Top