HABERLER

DERNEK TÜZÜĞÜ

İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1- Derneğin adı ‘İstanbul Kafkas Kültür Derneği’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı 

Madde 2- Derneğin amacı, üyeleri arasında tanışma, yardımlaşma ve dayanışma sağlamak; çocukların ve gençlerin kültürel ve evrensel değerlerle donanımlı yetişmesine ortam hazırlamak. Öğrencilere burs vermek. Kafkas kültür değerlerini incelemek, derlemek ve korumak; bu kültürel tarihi ve coğrafi zenginlikleri toplantılar ve yayınlar yolu ile üyelerine, Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtmak; Kafkas toplumu ile birlikte yaşadığı toplumların üyeleri arasındaki dostluk ve iş birliğini yaygınlaştırmak; Kafkas toplumunun kültürel ve diğer sorunlarına çözüm önerileri üretmek; insan hak ve özgürlüklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak; böylece üyelerine, topluma ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır.

 

 

 

Çalışma İlkeleri

Madde 3- Dernek tüm çalışmalarında, Anayasa ve yasalara, uluslararası anlaşmalara ve evrensel hukuk kuralarına, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalır. Tüm insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapar. Dernek üyelerinin, düşünce, inanç, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir. Dernek farklı kültürel kimliklerin, kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu kabul eden bir anlayışı benimser. Bu anlamda dernek, çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkas topluluklarının, yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı soysal, kültürel ve ekonomik iş birliğinin geliştiği ölçüde bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır. Dernek, Kafkasya ile ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler. Üyelerin derneğin amaç ve ilkelerine uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir.

 

Çalışma Konuları

Madde 4- Dernek, yukarıda yazılı amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için;

 1. Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar vb. bilimsel ve kültürel toplantılar düzenler. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara ve çalışmalara katkıda bulunur.
 2. Kafkas kültürü ile ilgili yayınları derleyerek arşiv, kitaplık ve müze oluşturur. Kafkas kültürüne ilişkin yayınlardan uygun görülenlerin çevrilmesine yardımcı olur. Bunları, üyelerinin ve ilgililerin yararlanmasına sunar. Türkiye ve dünya kamuoyunu Kafkasya ve sorunları ile ilgili bilgilendirir, bu konuda belgesel ve tanıtım filmleri dahil her türlü çalışmaları yapar.
 3. Üyelerinin ve onların çocuklarının katılacakları dil, bilgisayar ve beceri kursları açar. Kreş, ana okulu, ilk öğretim okulları açıp işletebilir.
 4. Kuramsal ve uygulamalı olarak folklor ve sanat çalışmaları yapar. Halk oyunları, tiyatro, müzik ve resim gibi alanlarda gösteriler, sergiler, kültür geceleri ve sportif aktiviteler düzenler; düzenlenen bu tip aktivitelere destek verir.
 5. Kitap, dergi, gazete, bülten, bant, kaset, CD gibi yayınlar yapar.
 6. Yurt içi – yurt dışı ve özellikle de Kafkasya’ya inceleme gezileri tertipler ve ortak kültürel etkinlikler düzenler, aynı amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar. Kafkasya’ya gidecek olanlara rehberlik eder.
 7. Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları, danışma kurulları ve çalışma grupları oluşturur. Derneğin amaç ve ilkelerine uygun olarak çalışmak üzere Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Derneğin amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katkıda bulunur.
 8. Yasalar çerçevesinde gerekli izinleri alarak lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzur evi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesisleri açar ve işletir.
 9. Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için vakıf kurar, gerekli taşınır ve taşınmaz mal edinir.
 10. Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım kabul eder, bağış ve yardımlarda bulunur.
 11. Kuracağı web sitesi, sosyal medya hesapları ve sair elektronik vasıta ile dernek ve çalışmaları hakkında üyeleri ve ilgilileri bilgilendirir. Derneğin amaç ve faaliyetleri kapsamında özellikle Türkiye ve Kafkasya ile ilgili haberleşmenin tesisine ve üyeler arasında iletişim sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapar.
 12. Başarılı ve/veya ihtiyaç sahibi öğrencilere, Yönetim Kurulunun tespit edeceği kriterler doğrultusunda burs verir.

 

Üye Olma Hakkı

Madde 5- Derneğin 2 türlü üyesi vardır:

 

 1. Asil üyeler: Dernekler Kanunu’na göre dernek kurmaları ve derneklere üye olmaları yasaklanan kimseler dışında, fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen, dernek tüzüğü hükümlerine göre çalışmalara katılmak isteyen Kafkas kökenli herkes, sosyal, ekonomik, politik, mesleki ve benzeri nitelik ve konumlarına bakılmaksızın derneğe üye olabilir. Üye ve dernek üyesi sözünden kayıtlı üyeler anlaşılır. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.
 2. Fahri Üyelik: Kafkas kökenliler ile Kafkasya ve Kafkasyalıların temel nitelik ve karakteristik özellikleriyle tanınıp sevilmelerine, dil, kültür, bilim, sanat ve benzeri alanlardaki eserleri ve çalışmalarıyla hizmet etmiş, özgün katkılarda bulunmuş kimseler fahri üye kabul edilirler.

 

Fahri üyeler dernek organlarına, çalışma kol ve komisyonlarına seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Ancak dernek lokal ve tesislerinden faydalanabilir, çalışmaları izleyebilir, gönüllü olarak görev alabilir ve uzmanlık konularında katkıda bulunabilirler. İstedikleri takdirde aidat verebilirler.

 

Üyeliğin Kazanılması

Madde 6- Derneğe üye olmak isteyen medeni hakları kullanma fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler, dolduracakları üyelik başvuru formları ile derneğe başvururlar. Başvuru formlarında en az bir yıllık iki dernek üyesini tavsiye eden olarak bildirirler. Yönetim Kurulu, otuz gün içinde başvuruları kabul veya üyeliğe alınmama şeklinde karara bağlar ve karar, karar tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ilgiliye bildirilir. Üyeliğe alınmamasına karar verilen kişiler, bu karara karşı yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu tür itirazlar Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır. Üyeliğe kabul edilenler, üye defterine kaydedilirler. Hiç kimse üye olmaya zorlanamayacağı gibi, dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.

 

Üyelerin Hakları ve Ödevleri

Madde 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Faaliyetlere ve yönetime katılmada üyeler arasında fark gözetilemez. Üyeler, dernek düzenine uymak ve sadakat göstermek zorundadırlar. Özellikle de derneğin amacına uygun davranış göstermek, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler.

 

Her üyenin katıldığı Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanır.

 

Üyeler, genel kurul kararına uymak, yetkili kurullarca verilen görevleri yapmak ve dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılmakla yükümlüdürler. Üyelikten çıkan veya çıkartılanlar, üye kaldıkları sürelere ait aidatları ödemekle yükümlüdürler. Fahri üyeler, aidat ödemekte serbest olup zorlanmazlar.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 8- Dernek üyeliği iki şekilde sona erer:

 

a)Üyelikten ayrılma: Her üye istediği anda dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvurarak dernek üyeliğinden ayrılabilir.

 

b)Üyeliğin sona ermesi: Yıllık üyelik ödentisini iki genel kurul dönemi ödemeyen üyelere öncelikle Yönetim Kurulu kararı ile İHTAR verilir. Buna rağmen ödentisini ödemeyen üye yine Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile üyelikten çıkartılır. Dernek tüzüğüne aykırı veya derneğe zarar verici davranışlarda bulunan üye, Yönetim Kurulu kararı ile önce Onur Kurulu’na sevk edilir. Onur Kurulu Üyelikten çıkarma kararı verirse bu karar Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sevk edilir. Nihai kararı Genel Kurul verir.

 

Üst Kuruluşlara Üyelik

Madde 9- Dernek, Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu’nu yetkilendirerek, aynı amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ülke içerisinde kurulmuş olan bir Dernekler Federasyonu’na üye olabilir, kurulmakta olan bir Dernekler Federasyonu’na kurucu üye olarak katılabilir. Federasyon genel kurullarına dernek adına gönderilecek temsilciler, üç kişiden az olmamak üzere, üye olunan federasyonun tüzüğünde belirlenen sayılar esas alınarak, Genel Kurul’da seçilirler. Federasyona katılma ve Federasyondan ayrılma kararları, Genel Kurul’da katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile alınır.

 

Üst kuruluşlara üyelikle ilgili diğer hususlar hakkında üye olunan federasyonun tüzüğü ve Dernekler mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

Uluslararası Kuruluş Üyeliği

Madde 10- Dernek, ilgili yasalarca görevlendirilen makam ve kurumlardan gerekli izinleri almak koşulu ile tüzük hükümlerine uygun olarak, uluslar arası kuruluşlara üye olabilir ve üyelikten çekilebilir. Uluslararası kuruluşlara üye olmak ve üyelikten çekilme kararları, Genel Kurul’da katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile alınır.

 

Organlar

Madde 11- Derneğin organları:

 

 1. a)   Genel Kurul      b) Yönetim Kurulu      c) Denetleme Kurulu      d) Onur Kurulu

 

Bu organlar dışında, genel kurulun vereceği yetki üzerine, Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulabilir. Ancak bu organlara, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 12- Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul’un toplanma tarihinden en az 3 ay önce üye olan ve ödenti borcu bulunmayan kayıtlı üyeler Genel Kurul’a katılabilirler.

 

Genel Kurulun Toplanması

Madde 13- Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği uyarınca iki şekilde toplantı yapılır:

 

 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı: Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine iki yılda bir Haziran Ayında yapılır.

 

 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya oy kullanma hakkına sahip dernek üye sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu Genel Kurulu otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi, kayıtlı üç dernek üyesini, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Genel Kurula Çağrı Usulü

Madde 14- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Genel Kurula Toplantı Yeri

Madde 15-  Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır.

 

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 16- Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı: Olağan gündemli Genel Kurul toplantısı, birinci toplantıda Genel Kurul’a katılım hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile, salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın yapılır. Tüzük değişikliği veya derneğin fesih kararı için ise birinci toplantıda üye tam sayısının 2/3 (üçte ikisinin) katılımı ile, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak Genel Kurul toplantılarına katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

 

Toplantı Yapılış Usulü

Madde 17- Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

Kararlar oylamada hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Gündemde fesih, tasfiye, tüzük değişikliği, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üye olma ve üyelikten çekilme konuları varsa, bu konularda tüzüğün ilgili maddelerindeki toplantı ve karar yeter sayıları aranır.

 

Dernek organlarına seçim ile üst kuruluş delegelerinin seçimi, gizli oy açık ayrım ilkesine göre yapılabileceği gibi Genel Kurul kararıyla açık oylamayla da yapılabilir.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 18- Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a)  Dernek organlarının seçimi,
 2. b)  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesi veya haklarında dava açılmak üzere yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 3. c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 4. d) Onur Kurulu’nca verilen cezalara (uyarı, kınama, üyelikten çıkarma) yapılan itirazları karara bağlamak, üyelikten çıkarma ile ilgili kararı Genel Kurul gündemine getirmek.
 5. e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, devredilmesi, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. f) Vakıf, kooperatif, yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşlar kurmaya, kurulmuş olanlara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar verilmesi,
 7. g) Ülke içinde kurulu ve aynı amacı taşıyan bir Dernekler Federasyonuna üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

Federasyon genel kurullarına katılmak üzere üç kişiden az olmamak üzere, üye olunacak federasyon tüzüğüne uygun sayıda temsilci seçilmesi,

 1. h) Uluslararası faaliyette bulunmaya, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi,

ı) Tüzüğün değiştirilmesi,

 1. i) Feshe ve tasfiyeye karar verilmesi
 2. j) Yasada ve bu tüzükte Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yukarıda sıralanan fıkralardan e, f, g, h, ı, i maddelerinde belirtilenler, Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu ile, diğer kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

 

Yönetim Kurulu ve Oluşumu

Madde 19- Yönetim Kurulu 9 (dokuz) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, yazman, sayman ve üye(üyeler) şeklinde görev bölümü yapılır.

 

Bir yıl içerisinde kabul edilebilir bir özrü olmaksızın üç kez toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer; boşalan üyenin yeri, sırası ile yedek üyeler tarafından doldurulur. Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de çağrılmasından sonra, boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının altına düşerse, Genel Kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birisinin talebi üzerine Sulh Hukuk Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 20- Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve tüzüğe uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu Başkanına devredilebilir.

Başlıca görevleri;

 

 1. a) Derneğin gelir-gider hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak, derneğin mal varlığına sahip çıkmak,
 2. b) Derneğin gelecek döneme ait bütçesini hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, Genel Kurul kararlarına aykırı olmamak koşulu ile gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak,
 3. c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 4. d) Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak, kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan, derneğin amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katkıda bulunmak, Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, anaokulu, ilk öğretim okulu, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına karar vermek, gerektiğinde iktisadi işletme kurmak,
 5. f) Yıllık çalışma planı ve programlarını görüşerek karara bağlamak,
 6. g) Tüzüğü, genel kurul kararlarını ve üyesi bulunduğu federasyonun derneği ilgilendiren kararlarını uygulamak,
 7. h) Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili olarak dernek üyelerinin önerilerini değerlendirmek ve önlemler almak,

ı) Dernekte çalıştırılacak personeli görevlendirmek, onların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak,

 1. i) Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli veya temsilciler göndermek,
 2. j) Dernek adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak, gerektiğinde avukata vekalet vermek,
 3. k) Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar düzenlemek,
 4. l) Kafkas kültürü ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşivler oluşturmak, kitap, dergi, gazete, bülten gibi yayınlar yapmak,
 5. m) Dil, bilgisayar ve beceri kursları açmak,
 6. n) Folklor ve sanat çalışmaları yapmak; gösteriler, sergiler ve kültür geceleri düzenlemek,
 7. o) Genel Kurulca, Vakıf, Kooperatif, Yardımlaşma Sandığı ve benzeri kuruluşlar kurulmasına karar verilmesi halinde bu kuruluşlarda görev yapacak temsilcileri belirlemek,

ö) Bu maddenin (ı) ve j) bentlerinde yazılı sözleşmeler ve iş sözleşmeleri yapmak, dava açmak ve avukata vekalet vermek konularında gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanı ile bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek.

 1. p) Başarılı ve/veya ihtiyaç sahibi öğrencilere, tespit edeceği kriterler doğrultusunda burs vermek

 

Yönetim kurulu, ayda en az bir kez toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

Denetleme Kurulu, Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu, Derneğin İç Denetimi

Madde 21- Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul, Genel Kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda başkanını seçer. Üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak kurul tamamlanır.

 

Denetleme Kurulu, yılda bir kez dernek çalışmalarını denetler. Ayrıca, herhangi bir şikayet, ihbar ve gerek görüldüğünde de denetleme yapar. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denetleme dernek merkezinde yapılır. Derneğe ait belgeler dışarıya çıkartılamaz. Denetleme Kurulu, dernek çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını, yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda Yönetim Kurulu’na yardımcı olur ve yol gösterir. Gerektiğinde kurul toplantılarına katılır. Denetleme sonuçlarını Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

 

Onur Kurulu

Madde 22-

 1. Onur Kurulu’nun oluşumu görev ve yetkileri: Onur Kurulu Genel Kurul’ca seçilen 15 üyeden oluşur. Onur Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan ve bir yazman seçer. Üyeliklerden herhangi bir sebeple eksilme olması ve üye sayısının nisabının altına düşmesi durumunda alınacak kararlar Genel Kurul’a götürülür.

Onur Kurulu Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine en az üye tam sayısının 2/3 (içte iki) çoğunluğu ile toplanır. Kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile verir.

Onur Kurulu;

1) Bir danışma kurulu olarak; derneğin yönetiminde Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapar,

2) Dernek Tüzüğü’ne, dernek amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üyeler ile ilgili Yönetim Kurulu’nca kendisine gönderilen olayları inceler, soruşturur ve karar bağlar.

Onur Kurulu’nun verdiği aklamaya veya disiplin cezasına gerek olmadığına ilişkin kararları kesindir.

 1. Disiplin Cezaları:

1) Uyarma

2) Kınama

3) Üyelikten çıkarma

Hangi eylemlere hangi cezaların verileceği, savunma ve itiraz süreleri, çalışma esasları ve disiplin cezalarının sonuçları yönetmelikle belirlenir.

Genel Kurul yönetmeliğin oluşturulması için Yönetim Kurulu’na yetki verir.

 

Derneğin Gelirleri

Madde 23- Derneğin başlıca gelirleri şunlardır:

 1. a) Üye ödentileri,
 2. b) Bağış ve yardımlar,
 3. c) Amacı doğrultusunda yapacağı her türlü etkinlikten sağlanacak gelirler,
 4. d) Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve iktisadi işletme kurarak kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler.
 5. e) Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu gelirleri ve benzeri gelirler.
 6. f) Yurt içi ve yurt dışı fonlardan elde edilecek gelirler,

 

Ödentiler

Madde 24- Dernek iki tür ödenti toplar:

 1. a) Giriş ödentisi: Zorunlu olmayıp yeni kaydolan üyenin takdiri ile bağış olarak alınır.
 2. b) Yıllık ödenti: Yıllık ödenti peşin olabileceği gibi aylık taksitler halinde de ödenebilir. Ödenti miktarı Genel Kurul’ca saptanır.

 

Üst Kuruluşa Katkı Ödemeleri

Madde 25- Dernek, aynı amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan Dernekler Federasyonuna üye olması halinde üye olunan üst kuruluşun giderlerine katkıda bulunmak maksadıyla Federasyon tüzüğünde belirtilen veya Federasyon Genel Kurullarında belirlenecek miktarda aidat ödemekle yükümlüdür. Ödenecek aidatın miktarı ve ödeme zamanı üst kuruluş genel kurulunda alınan karara uygun olarak belirlenir.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 26- Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak, Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığı’nca belirlenen değer oranını aşması halinde bilanço esaslarına göre, bu değeri aşmaması halinde ise İşletme Hesabı esaslarına göre defter tutulur.

 

Yönetim kurulu noter veya dernekler birimince onaylanmış olarak aşağıdaki defterleri tutar:

 

İşletme Hesabı esaslarına tabi olunması halinde; Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

 

Bilanço esasına tabi olunması halinde; Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter Defteri.

 

Bu konudaki yasal mevzuatın değişmesi halinde, yürürlüğe girecek olan yasal mevzuatın öngöreceği defterler tutulur.

 

 1. Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.
 2. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelere imzalatılır.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan bütün gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır. Gelir sahifesine tahsil olunan bütün paralar, alındı belgesi tarih ve sıra numarası gözetilerek kaydedilir. Giderler sayfasına ise, sarf ve harcama belgeleri, fatura ve satış fişleri, gider pusulaları tarih sırasına göre kaydedilir. Gelir ve gider evrakları ve gerektiğinde kopyaları da ilgili özel dosyalarında saklanır.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

Bilanço esasına göre defter tutulması halinde a, b, c ve f bentlerinde belirtilen defterlere ek olarak, tutulması gereken; Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri’nin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 27- Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesine göre;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 28- Tüzük değişikliği, genel kurul gündeminde yer almak koşulu ile oylamaya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyu ile yapılabilir.

 

Lokal Açma

Madde 29- Dernek, Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca lokal açıp işletebilir.

 

Fesih ve Tasfiye

Madde 30- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kafkas Kültür Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Kanun Hükümlerinin Uygulanması

Madde 31-Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla Dernekler Kanunu ve Yönetmelikleri ile Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

 

 

Derneğin Kurucuları

Madde 32- Mülga 3512 sayılı “Cemiyetler Kanunu”na göre 1952 yılında İstanbul’da kurulmuş olan “Kafkas Kültür Derneği”nin kurucuları şunlardır:

 

1 – Ziya Bersis: Gazeteci.T.C.Vatandaşı

Taksim, Şehit Muhtar Mah., Ayna Çeşme Sok., No:3, İstanbul.

2 – Vasfi Güsar: Doktor.T.C.Vatandaşı

Kadıköy, Moda Cad., Halis Efendi Sok., No:8, İstanbul.

3 – Mehmet Ketey: Fen Memuru.T.C.Vatandaşı

Beyoğlu, Tarlabaşı, Turan Cad., No:28, İstanbul.

4 – Secaattin Abuk: Tüccar.T.C.Vatandaşı

Üsküdar, Doğancı1ar Cad, Kasap Veli Sok., No:14, İstanbul.

5 – Şeref Terim: Emekli Memur.T.C.Vatandaşı

Kadıköy,Yoğurtcu Park Cad., No:79, İstanbul.

6 – Hayri Domaniç: Avukat.T.C.Vatandaşı

Beyazıt, Soğanağa Mah., Cami Sok., İstanbul.

7 – Muharrem Bilgiç: Tüccar.T.C.Vatandaşı

Fatih, Akdeniz Cad., Işık Ap., No:l1, İstanbul.

 

EK MADDELER

 

Derneğin İletişim Araçları

Ek Madde 1-Yönetim Kurulu tüzükte özel bir usule tabi kılınmamış her türlü ilan, bildirim ve duyuruyu, yazılı surette yapabileceği gibi derneğin web sitesi, sosyal medya hesapları, kısa mesaj, e-posta ve sair elektronik iletişim aracının bir veya birden fazlasını kullanmak sureti ile de yapabilir.

 

 

Cevapla

Scroll To Top