HABERLER

FAALİYETLERİMİZ

İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİMİ KARARLAŞTIRDIĞI ÇALIŞMA DÜZENİ KAPSAMINDA YAPTIĞI GÖREV BÖLÜMÜ SONUCU AŞAĞIDAKİ KOMİSYONLARI OLUŞTURMUŞTUR.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU
GENÇLİK ÇALIŞMA GRUBU
HUKUK ÇALIŞMA GRUBU
KOORDİNASYON VE İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU
KÜLTÜR, SANAT VE FOLKLOR ÇALIŞMA GRUBU
MALİ DESTEK ÇALIŞMA GRUBU
MEDYA VE SİYASİ İLİŞKİLER ÇALIŞMA GRUBU
SOSYAL FAALİYETLER ÇALIŞMA GRUBU
İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ
KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU
ÇALIŞMA GRUPLARI VE DANIŞMA KURULLARI’NA
DAVET
Değerli üyelerimiz,
Yeni göreve seçilen Dernek Yönetim Kurulu’muz  tüm  çalışmalarını  daha etkin ve sistemli kılabilmek için komisyonlar oluşturmuş, Kültür ve Sanat Komisyonu olarak bizlere görev vermiştir.
Kültür ve Sanat Komisyonu; derneğin kuruluş amacı, misyonu ve vizyonu çerçevesinde genel prensiplere, xabze rehberliğine ve tüzüğe uygun biçimde, içeriği kültürel ve sanatsal olan aktiviteleri düzenlemeyi, etkinlik ve uygulama sonuçlarını yönetim kurulu ile değerlendirmeyi ve toplumla paylaşmayı hedeflemektedir.
Komisyonumuz, çalışma alanının genişliği sebebiyle, çalışmaların pratiğindeki görev ve sorumlulukları paylaşmak üzere, alt Çalışma Grupları oluşturma kararı almıştır.
Ayrıca, her çalışma grubu için, bir Danışma Kurulu öngörülmüştür. Bu kurullar; etkinlik alanının gerektirdiği bilgi, uzmanlık ve profesyonel titizlik olanaklarından yararlanmak ve kaliteyi arttırmak amacıyla, çalışma grubunun ihtiyacı kadar sayıda kişiden oluşur. Esas olarak,  çalışmalara  katkıda bulunmaları beklenir.
KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU OLARAK SİZLERİ, İLGİ DUYDUĞUNUZ KONULARDA ÇALIŞMA GRUPLARI  VEYA  DANIŞMA KURULLARINDA GÖREV ALARAK  ÇALIŞMALARIMIZA KATILMAYA, KATKI VE DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ.
Çalışma Grupları ve Danışma Kurulları için, aşağıda verilen  tablodan görev almak istediğiniz  alanı belirterek, bize iletmenizi rica ediyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla,
Cihat Bage
Mine Bağ
Ruhet Gürbüz
Ahmet Özel
Çetin Yılmaz
 KÜLTÜR ve SANAT KOMİSYONU
Organizasyon şeması
(bak ek.doc)
Oluşum ve amacı
Dernek yönetim kurulunun, kararlaştırdığı çalışma  düzeni kapsamında yaptığı görev bölümü sonucu oluşmuştur. Geneldeki kültürel etkinlikler içinde, sorumluluk ve etki alanı sanatsal ağırlıklı olarak öngörülmüştür.
Derneğin kuruluş amacı, misyonu ve vizyonu çerçevesinde genel prensiplere, xabze rehberliğine ve tüzüğe uygun biçimde, içeriği kültürel ve sanatsal olan aktiviteleri düzenler. Etkinlik ve uygulama sonuçlarını  yönetim kurulu ile değerlendirir ve toplumla paylaşır.
Çalışma düzeni
            Kültür sanat komisyonu yapacağı tüm etkinliklerde, Dernek Yönetim Kurulu ile uyum  içinde, gerekli onay  ve  desteği  alarak  çalışır.
Kültür Sanat Komisyonu, daha sistematik ve etkin çalışabilmek için, kendi içinden bir kişiyi   koordinatör  olarak seçer.
Çalışma alanının genişliği sebebiyle, çalışma grupları oluşturur.                           Bu gruplar, “Çerkes kültürünün yaşatılması, tanıtılması, yaygınlaştırılması ve geleceğe taşınması konusunda  faaliyetlerde bulunmak, bu alanda  Kafkasya ile ilişkileri geliştirmek, sanatçılarımızın tanıtımlarını sağlamak ve kültürümüzün gelişmesine yönelik  eserlerin  oluşmasına  katkıda  bulunmak”  gibi  çalışmalar  yaparlar.
          Çalışma grupları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
        a-) Sahne sanatları çalışma grubu
               1-Halk dansları
               2-Muzik
               3-Tiyatro
        b-) Görsel sanatlar çalışma grubu
               1-Plastik Sanatlar ( Resim,heykel,seramik )
               2-Fotoğraf
               3-Sinema
4-El Sanatları
       c-) Edebiyat ve yayın çalışma grubu
       d-) Sergileme, Kütüphane ve Müzecilik  çalışma grubu
Çalışma grubları Yönetmelik İlkeleri
          1-) Çalışma grupları, Dernek Yönetim Kurulu ve Kültür Sanat Komisyonunun  göreve davet edeceği kişiler ve dernek üyeleri içinden gönüllü olarak görevlere talip olan kişilerden oluşur. Çalışma grubu üye sayıları grubun ihtiyaçlarına göre belirlenir.
        2-) Her  çalışma  grubu, kendi   bünyelerindeki   değişik   branşlar   için      alt çalışma grupları oluşturur ve Kültür Sanat Komisyonu ve Dernek Yönetimine karşı, bu  gruplardan sorumlu olmak üzere, her  grup için en az       iki sorumlu kişi  belirler.
Alt çalışma grubu sorumluları, kendi grup katılımcıları ile çalışmalarını yaparlar ve öncelikle, yıllık veya iki yıllık etkinlik programı önerilerini oluştururlar ve kendi çalışma grubu üyeleri ile üzerinde  çalışarak bu önerileri netleştirirler.
Bu şekilde belirlenen önerileri, Çalışma Grubu üyeleri ile Kültür Sanat Komisyonu birlikte değerlendirir ve tüm çalışma grubu için, varılan ortak görüş çerçevesinde, bir veya iki yıla dönük etkinliklerle ilgili bir hedef  etkinlik programı taslağı belirlenir.
Bir çalışma grubunun, bu işleyişle hazırlanan etkinlik programı taslağı, Kültür Sanat Komisyonu tarafından Dernek Yönetim Kuruluna taşınarak görüşmeye açılır ve onaylandığı son şekli ile duyurusu yapılarak uygulamaya  konur.
Onaylanan etkinlik programında, daha sonra yapılmak istenen değişiklik ve ilave aktiviteler, yine aynı işleyişi takip ederek, komisyon görüşmesi ve dernek yönetimi onayından geçer.
         3-) Her çalışma grubu için, bu şekilde belirlenen etkinlik programı dışında, herhangi bir zamanda, grup sorumlularına veya derneğe yapılacak bir talep karşısında, Kültür Sanat Komisyon Yönetimi görüşüne başvurulur ve gerekirse Dernek Yönetim Kurulu onayı alınır.
Sonuç olarak,  çalışma grubu sorumluları, onaylanan etkinlik programı dışındaki herhangi bir aktiviteye, çalışma grubu olarak, sadece kendi insiyatifleri ile katılamazlar.
         4-) Her çalışma grubu, etkinlik alanının gerektirdiği bilgi, uzmanlık ve profesyonel titizlik olanaklarından yararlanmak ve kaliteyi arttırmak amacıyla, gerekli gördüğü sayıda kişiden oluşan bir Danışma Kurulu belirler. (bak.Organizasyon şeması)
Çalışma grubunun üyeleri, belirlenen bu uzman kişileri, hazırlalayacakları dernek logolu, yönetim paraflı bir metinle, Danışma Kurulu üyeliğine davet eder.
Çalışma grupları, gerekli haller dışında en az onbeş günde bir toplantı yaparlar. Etkinlik takviminin oluşmasında, değerlendirilmesinde ve gerekli gördükleri hallerde Danışma Kurulu’nu  toplantıya davet ederler.
         5-)Yeni çalışma grupları açılması için Kültür Sanat Komisyonu ve sonra Dernek Yönetim Kurulu onayı gerekir.
         6-) Gerektiğinde, diğer komisyonların çalışma grupları ve onların alt grupları ile ortak çalışmalar yapılır.
         7-) Çalışma grupları, kendi çalışmalarına özgü alanlarda, oluşturacakları kendi alt gruplarıyla ilgili çalışma prensiplerini, teknik ve metodları, sorumluları, çalıştırıcıları, katılım koşullarını,  çeşitli ihtiyaçları v.b belirleyerek, ayrıntılı bir döküman halinde Kültür Sanat Komisyonuna sunarlar.
         8- ) Çalışma grupları ve alt gruplarıyla ilgili tüm belgeler, Kültür Sanat Komisyonu ve Dernek sekreteryasında saklanır.
         9-) Kültür Sanat Komisyonu  tüm çalışma gruplarına katılacak kişilerin dernek üyesi olması, 18 yaşın altındaki katılımcıların da, velilerinden en az birinin dernek üyesi olması ve katılım için onay vermesi gereklidir.
Finansman ve muhasebe
Genel kural olarak, aidatlar, bağışlar, katkı payları ve bütün komisyonların çalışmaları sonucu yapılan tüm etkinliklerle ilgili mali hareketlerin muhatabı   Yönetim Kurulu kontrolündeki  İKKD kasası dır. Kasa, dernek Yönetim Kurulu sekreteryasıdır ve  muhasebe yönetimini, Bütçe Destek Komisyonundan bir sorumlu üye  yapar.
Bu çerçevede, Kültür sanat Komisyonu çalışma programı kapsamında yapılan etkinlikler sonucu oluşan tüm parasal gelirler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen görevliler tarafından, etkinlik sonrası en geç üç gün içinde teslim alınarak, İKKD kasasına belgeleriyle teslim edilir. Gerekli hallerde, belgeleri ile birlikte doğrudan kasaya da teslim  yapılır.
Ayrıca , Kültür Sanat Komisyonu kapsamındaki giderlerle ilgili tüm para çıkışları da, alınan kararlara uygun olarak,  Yönetim Kurulu kontrolündeki İKKD dernek kasasından  yapılır.
Kültür Sanat Komisyonu bünyesindeki çalışma grupları, hedef çalışma programına koyduğu her etkinliğin, tahmini hedef bütçesini de hazırlar ve Kültür Sanat Komisyonuna sunar. Buna göre Komisyon,  etkinlik sonucunda  değerlendirmesini  yapar ve Yönetim Kurulu ile paylaşır.
Bütçe Destek Komisyonundan İKKD kasası muhasebesi yönetimi sorumlusu ve Dernek Yönetim Kurulu Sekreteryası, etkinlik sonrası Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere, yapılan etkinlikle ilgili, gelir gider tablosu ve kar zarar hesabı raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulu görüşüne sunar.

Cevapla

Scroll To Top