HABERLER

ORADAYDIK…

ORADAYDIM

Geceleri ötmez zannederdim kuşlar… O gece hiç susmadılar…

Bir de yanan ateşin çıtırtısı…

Toplanmış Çerkes gençleri ateşin etrafına, çocuklarımız var aralarında onlara öykünen…

Bir fısıltı dahi çıkmaz mı?

Çıkmadı…

Gecenin karanlığı, kuş sesleri ve çıtırtısı ateşin…

Fısıltı yoktu…

Ve zalim bir soğuk 25 inde Mayısın…

Söyleseler bir Mayıs gecesinin o sahilde, o kadar soğuk olabileceğini, inanmazdım…

Ve eğer dedem Atlheskir Adil’in yün Şargonu sarmasaydı boynumu, çok daha fazla üşüyeceğim kesindi…

Saymazsanız eğer kuma saplanmış bayrakları, dekorları yoktu…

Sonra şkeppşine çaldı Bezrokoların kızı…

Sonra Anadilde ağıtlar söylediler Kereflerin ve Şıjların kızları…

Tek tek başladılar önce ama birlikte bitirdiler her defasında, zira acı paylaşınca azalırdı…

Sürgün hikayeleri anlattı o bölgeyi iyi bilen Sımsımların oğlu…

Açlıktan ağaç kabuğu yediği için zehirlenerek ölen iki kardeşin hikayesi anlatılırken, kalmamıştı çoktandır sızlayan burnumun daha fazla dayanacak takati…

O gece orada, kimse poz vermedi objektiflere gülümseyerek…

Kimse umursamadı hemen yanında oturanın hangi federasyonu desteklediğini veya neresinden olduğunu Kafkasyanın…

Kimse yad etmedi bilmem ne zaman, bilmem nerede, ne yaptıklarını…

İlk geceyi yaşadılar hep beraber…

“SÜRGÜNDEKİ İLK GECE NÖBETİ” idi tuttukları…

İlk ışıklarını günün, birlikte karşıladılar…

Yorgun ve açtılar…

Birlikte üşüdüler, yanan ateş bile ısıtamadı o gece buz tutmuş yüreklerini…

Fısıltı dahi çıkmadı…

Gecenin karanlığı, kuş sesleri ve çıtırtısı ateşin…

Atlheskir Janberd Dinçer 26 Mayıs 2014

ORADAYDIK…

İstanbul Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu.

ADIGECE / СЫЩЫlAТ АБДЕЖЫМ

ADIGECE / СЫЩЫlAТ АБДЕЖЫМ

СЫЩЫlAТ АБДЕЖЫМ… Жэщхэм зыщlэмжьыуэу къысщыхъут бзухэр… А жэщым зий заущэхуакъым… Зый мафlэ зэщlисхьэм и макъыр… Къыщызхуэсахэт Адыгэ щlалэхэр мафlащхьэм, Цlыкlухэри къытхэтт, Зы макъи къытхэlукlынтэкъэ губжь шхыдэ макъу? Къыхэlукlакъым. Жэщым и кlыфlыр, бзу зэщlэжьыуэр, сыгъэм къыхэlукl макъыр… Зэlущащэ щыlэтэкъым… Гущlэгъуншэ мазэм и 25 ым… Ма мазэм и 25 ыр мыпхуэдизу щlыlэ хъуну жаlатэм си фlэщ хъунтэкъым… Е си дадэ Атлъэскир Адил и шархъоным щимыуфатэм си пщэр Нэхъыкlэжу сызэрпlыщlэнур нахуэт… Пшахъуэм хэтlа ныпхэр хэдмыбжэм щыlэтэкъым зыри гъуэлъыпlэ е тlысыпlэ Иужьым шыкlэпшынэ къеуащ Бэрзокъуэхэ япхъур… Иужькlэ анэдэлъхубзэмкlэ гъыбзэхэр жаlащ Шыжхэ япхъухэм… Зырыз зырызурэ хуежьахэщ япэу ауэ иужьыр зэгъусэу къагъэкlуащ, гуlэгъуэр зыдэбгуэшмэ нэхъ кlащхьэ хъут… Хэхэс гукъэкlыжхэр къиlуэтащ а lэгъуэблагъуэр фlыуэ зыщlэ Сымсымхэ якъуэм… Мэжэлlагъэм текlуэну жыгыфэм егъуу щхъухьым ихьа зэкъуэшытlым игугъу щищlым Къисыкlыу хуэжьауэ нэхъыбэ хуэхьыжыну хьэл иlэжтэкъым си пэпкъым… А жэщым пыгуфlыкlыу зыми сурэт тригъэхын щыхэтакъым абдежым… Зыри пылъакъым ибгъум щысыр дэтхэнэ гупым щыщт жиlэу е хэкум и дэтхэнэ лъэныкъуэм щыщми зэригъэщlэну… Зыми къиlуэтакъым дэнэ щыпсэурэ, сыт щыгъуэ, сыт ищlэрэ… Щыпэ жэщыр ягъэщlащ зэгъусэу… «Щыпэ жэщ гущlэкъут» благъэкlыр… Пщэдджыжь дыгъэбзийхэм пежьахэщ зэгъусэу… Ешахэт мэжэлlахэт… Зэгъусэу пlыщlахэт хьэрщэ мафlэми къигъэхуэбатэкъым а жэщым ягур зыщlигъэщтыхьат… Зыри къыхэlущыщыкlакъым… Жэщы кlыфlыр, мафlэ къисыкlыр, бзухэм я жьыуэр… Абдежым сыщыlат. Атлъэскыр Жанберд Динчер. 26 Май 2014 Adigebze tercüme için Şoqul İlhan Aydemir’e teşekkür ederim…

Yoruma kapalı.

Scroll To Top